ПрАТ Укропткульттовари Інформація Особлива інформація
Додаток 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

2. Текст повідомлення

Посадова особа Головний бухгалтер Кравцова Галина Василiвна (паспорт: серiя ЕА номер 321060 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.07.1997) звiльнена з посади згiдно Наказу пiдприємства № 14 вiд 29.03.2012 року. Посадова особа перебувала на данiй посадi 26 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.04500%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа В.О. Головного бухгалтера Христенко Наталiя Iванiвна (паспорт: серiя ЕА номер 302193 виданий Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 20.06.1992) призначена на посаду згiдно Наказу пiдприємства № 16 вiд 30.03.2012 року. До призначення на дану посаду працювала заступником головного бухгалтера, призначена на посаду термiном згiдно статуту товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.03600%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор ____________ Мозговий Сергiй Анатолiйович

МП

Публічне акціонерне товариство «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»

(далі – «Товариство»)

повідомляє про те, що  Річні  загальні збори акціонерів  Товариства відбудуться   12  квітня  2012   року о 10.00 за адресою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, актова зала.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться  на голосування):

1. Розгляд процедурного  питання  про обрання  Лічильної  комісії  загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд процедурного питання  про обрання Секретаря   загальних зборів  акціонерів.

3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства.

5.  Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.

7. Звіт Генерального Директора  Товариства за 2011  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.

8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.

9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011  р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012  р.

10. Розгляд питання про відкликання  членів Наглядової ради Товариства.

11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами Наглядової ради Товариства.

12. Розгляд питання  про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії  Товариства.

13. Розгляд питання про обрання  членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.

15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  6 квітня 2012 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з  9.00 до 9.50  Для участі у зборах акціонерам необхідно  мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами,   щодо питань порядку денного  Річних  загальних  зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Кіровоград, вул.  Роднікова, 88, приймальна Генерального директора Товариства. Особа відповідальна за порядок  ознайомлення  акціонерів з документами: Генеральний Директор Товариства  Мозговий  С. А.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (0522) 56-12-89

Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»