ПрАТ Укропткульттовари Договір поставки

ДОГОВІР №____
купівлі-продажу

м. Кіровоград

«____» ________ 2012 року

 

Публічне акціонерне товариство «Укропткульттовари», в особі генерального директора Яворського Ігоря Олеговича, що діє на підставі Статуту підприємства (далі – Продавець), з однієї сторони та

 

в особі ___________________, що діє на підставі _______________,

(далі – Покупець), з іншої сторони (разом Сторони), уклали договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується поставляти, а Покупець – приймати та сплачувати Товар на умовах і в строк передбачений цим Договором.

1.2. Товаром за цим Договором є продукція, яку пропонує Продавець Покупцеві.

1.3. Покупець зобов’язується прийняти товар в асортименті, кількості і по ціні, згідно накладних і оплатити його на умовах цього Договору. Накладна формується на підставі заявки Покупця. Заявку Покупець може надавати як в письмовій так і  в усній формі.

1.4. Враховуючи той факт, що Покупець оплачує Товар отриманий відповідно до даного Договору на умовах відстрочки платежу Сторони погоджуються, щодо  правовідносин, які виникають на підставі даного Договору застосовуються положення ст. 694 Цивільного кодексу України.

2. КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Продавець поставляє Товар у кількості, що зазначається в заявці Покупця. Розмір кожної поставки узгоджується Сторонами.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна Товару, що постачається Продавцем, визначається у відповідності із ціною, яка вказана в пропозиції Продавця (Прайс-листі) з обов’язковим відображенням ціни в накладних.

3.2. Продавець залишає за собою право проводити зміну ціни Товару.

4. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

4.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам діючого законодавства України та Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини».

4.2. Якість, щодо кожної партії Товару повинна бути підтверджена сертифікатами відповідності (форма №1 системи сертифікації УкрСЕПРО), а на кожну групу Товару – якісним посвідченням.

4.3. Упаковка Товару, що поставляється, та його маркування, повинна відповідати вимогам діючих для даного виду Товарів технічним умов та стандартів.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1. Доставка товару здійснюється зі складу Продавця, який знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Роднікова, 88, шляхом доставки Товару транспортом Продавця на торгову точку та/або склад Покупця. Витрати пов’язані з транспортуванням продукції від Продавця до Покупця, несе Продавець. Покупець зобов’язаний забезпечити приймання товару протягом 30 хвилин з моменту доставки Товару.

5.2. Покупець відповідно до пропозиції Продавця (прас-листа) здійснює заявку Товару (партії товару) в усному або письмовому вигляді подаючи її до Продавця засобами зв’язку (факс) або передаючи заявку представниками Продавця.

5.3. Відповідно до заявки Продавець оформляє накладну, в якій зазначається вид Товару, його кількість, ціна та загальна вартість Товару.

5.4. Заявка подається Покупцем Постачальнику не пізніше ніж за два робочі дні до бажаної дати поставки Товару в письмовій  або усній формі.

5.5. Приймання – передача Товару проводиться згідно вимог Інструкції №П-6затвердженою Постановою Держарбітражу при раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 р та №П-7 затвердженоюПостановою Держарбітражу при раді Міністрів СРСР від 25.04.1966 р.

5.6. При прийомці продукції безпосередньо Покупцем, останній завіряє накладні своїм підписом та печаткою ( у разі відсутності печатки – тільки підписом). Покупець має право довіряти прийом Товару уповноваженим особам, при цьому оформити доручення на кожну поставлену партію товару, або ж завірити підписи уповноважених осіб та печатки торгових точок (при їх наявності) особистим підписом та печаткою ( у разі відсутності печатки тільки підписом) на термін дії цього договору, що фіксується у кільцевому доручені (додаток №2) і є невід’ємною частиною договору. У разі зміни уповноважених осіб та штампів торгових точок, Покупець зобов’язаний до моменту отримання товару за новими штампами торгових точок та новими уповноваженими особами, письмово повідомити Продавця та внести зміни або заповнити повторно додаток №2. В іншому випадку Покупець зобов’язаний надавати Продавцю доручення при кожному постачанні товару. За відсутності доручення або кільцевого доручення Продавець має право не поставляти товар або вимагати попередню оплату.

5.7. При прийомці продукції представник Покупця перевіряє кількість отриманої продукції, терміни зберігання, наявність сертифікатів та якісних посвідчень на отриману продукцію. Після підписання Покупцем накладних про отримання продукції, претензії про нестачу, терміни зберігання, відсутність сертифікатів та якісних посвідчень Продавцем не приймаються.

5.8. Право власності, а також ризик випадкової загибелі чи випадкового пошкодження Товару переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі останньому Товару в порядку передбаченому п. 5.5. та п.5.6. даного Договору.

5.9. Якщо при прийманні товару виявлено невідповідність кількості або якості Товару супроводжувальними документами, Покупець складає Акт про виявлену нестачу та/або недоліки Товару за підписом представника Продавця. Неякісний Товар має бути описаним та знаходитись на зберіганні у Покупця. Продавець замінює Товар неналежної якості та Товар належної якості тільки в тій кількості, в якій Покупець повернув ПродавцюТовар неналежної якості. Після прийому-передачі товару Продавець не приймає претензій щодо недоліків якості товару, крім прихованих недоліків, які Покупець не мав змоги виявити без додаткового детального огляду кожної одиниці товару.

5.10. Дата поставки Товару є дата прийому-передачі товару, що має вказуватися представником Покупця на видатковій накладній Продавця.У випадку не зазначення повноважним представником Покупця дати прийому-передачі товару, датою поставки товару вважається дата видаткової накладної, згідно якої передавався товар.

5.11. В  разі здійснення повернення товару Покупцем Продавцю він зобов’язаний оформити накладну на повернення, в якій обов’язково має бути зазначено: номер та дата видаткової накладної на підставі якої даний товар був поставлений Покупцю, а також найменування товару, що повертається та його кількість, в протилежному випадку Продавець має право відмовитись приймати такий товар.

5.12. Відповідно до ч.6 ст. 694 Цивільного кодексу України Сторони погоджуються, щодо моменту оплати Покупцем повної вартості Товару поставленого йому, на умовах даного Договору, Продавцю належить право застави на цей товар.

5.13. Адреси Покупця:

1) ____________________________________________________ ______________________
(назва торгової точки, адреса) (підпис Покупця)
2) ____________________________________________________ ______________________
(назва торгової точки, адреса) (підпис Покупця)
3) ____________________________________________________ ______________________
(назва торгової точки, адреса) (підпис Покупця)
6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Оплата вартості Товару (замовленої партії) Покупцем здійснюється протягом __________ календарних днів з моменту поставки Товару (замовленої партії).
6.2. Продавець має право не здійснювати поставку наступної замовленої партії Товару при відсутності оплати з боку Покупця за попередньо отриманої партії Товару.
6.3. Покупець сплачує прийняття від Продавця Товар за цінами, які зазначені у накладній.
6.4. Покупець сплачує прийнятий від Продавця Товар наступним чином:
- за безготівковим розрахунком на розрахунковий рахунок Продавця;
- внесенням Покупцем готівки в касу Продавця;
- внесенням готівки в касу Продавця через уповноважених торгових представників Продавця, при цьому обов’язковою умовою таких розрахунків є підписання Договору-Доручення, завіреного печаткою Продавця, підписом Повіреного і печаткою та підписом Довірителя (в разі відсутності печатки тільки підписом). Договір-Доручення, його зміст фіксується у додатку №1, є невід’ємною частиною даного Договору.
6.5. Документи, що підтверджують факт оплати Покупцем отриманий товар:
- надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця при безготівковому розрахунку;
- касовий чек, при внесенні готівки Покупцем в касу Продавця;
- примірник Договору – Доручення, касовий чек при оплаті готівкою через уповноваженого Продавця.
6.6. Товар рахується сплаченим Продавцем при умові зарахування коштів на розрахунковий рахунок або надходження готівки у касу Продавця.
6.7. У разі недостатності суми проведеного платежу Покупцем для виконання грошового зобов’язання перед Продавцем  у повному обсязі, ця сума погашає вимоги Продавця у черговості визначеній в ст.534 Цивільного кодексу України.
6.8. Звіряння взаєморозрахунків між Сторонами фіксується Актом. При отриманні від Сторони Акту звірки взаєморозрахунків інша Сторона зобов’язана протягом 7(семи) календарних днів з дня його отримання підписати та направити вказаний  Акт Стороні або направити свої письмові зауваження. Акт звірки має бути підписаний уповноваженою особою та звірений печаткою ( у разі відсутності печатки – підписом уповноваженої на це особи). У разі неотримання підписаного Акту звірки, або невмотивованої відмови від його підписання на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання, заборгованість за даними Продавця вважається узгодженою та такою, що підлягає погашенню.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов даного Договору при умові виникнення обставин форс-мажорного характеру, які повинні бути підтвердженні Сторонами у відповідності до вимог діючого законодавства України.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до  чинного законодавства України. Невиконання або неналежне виконання зобов’язання згідно з Договором є його порушенням.
8.2. Сторона винна у порушенні умов даного Договору зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдану шкоду, компенсувати понесені іншою стороною вимушених витрат та упущеної вигоди.
8.3. У випадку несвоєчасної сплати за поставлений Товар в термін, що зазначений в п. 6.1. цього Договору, згідно з вимогами законодавства України, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченого платежу, а в разі прострочення Покупцем строку оплати Товару більш ніж на двадцять календарних днів Покупець повинен додатково сплатити Продавцю штраф у розмірі 15 відсотків від суми боргу.
8.4. Всі претензії щодо кількості та якості Товару повинні бути пред’явленні Продавцю на протязі строків встановлених законодавством України.
8.5. В разі прострочення Покупцем строку оплати за Товар, Продавець має право вимагати від Покупця повернення всього неоплаченого Покупцем Товару, на момент виникнення такого прострочення. Покупець в такому випадку, зобов’язаний повернути Продавцю Товар на протязі двох робочих днів від дати отримання від Продавця відповідної письмової вимоги про повернення Товару. Повернення Товару проводиться транспортом Продавця  із складу Покупця та за рахунок Покупця. Обов’язок завантажити Товар в транспорт Продавця на складі Покупця покладається на останнього.
8.6. За порушення умов п. 9.1. даного Договору Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю штрафи та фінансові санкції застосовані до останнього  виробником Товару або іншими особами, в зв’язку з такими неправомірними  діями Покупця та сплатити штраф на користь Продавця, в розмірі десяти відсотків від вартості поставленого Товару Продавцем Покупцю, за попередні 6 календарні місяці.
8.7. Спори, що виникнуть в зв’язку із виконанням положень цього Договору підлягають вирішенню в  суді (господарському суді) у разі недосягнення згоди між Сторонами по спірним питанням.
9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Покупець зобов’язується не вивозити Товар, отриманий згідно даного Договору за межі території Кіровоградської області, з метою його реалізації третім особам або поставляти Товар третім особам для продажу його в оптово-роздрібних торгових мережах, що знаходяться за межами території Кіровоградської області.
9.2. Сторони погодили, що Покупець в місцях роздрібного продажу, які йому належать, зобов’язується надати Продавцю місце для розміщення його продукції найбільш вигідне: на торгівельних полицях, обладнанні Покупця, поруч із місцем розрахунку за придбаний Товар(касами), візках, які використовують покупці-фізичні особи (кінцеві споживачі).
9.3. Особи, уповноважені Продавця, у місцях роздрібного продажу Покупця мають право на протязі робочого дня з відома Покупця безперешкодно здійснювати наступні дії:
9.3.1. забезпечувати відповідний асортимент та достатню кількість продукції Продавця:
- здійснювати контроль за наявністю продукції цих торгових марок у торгових точках Покупця;
- щотижнево надавати рекомендації Покупцю щодо управління запасами Товарів, які поставляються Продавцем, та щодо коригування їх розмірів відповідно до попиту кінцевих споживачів;
9.3.2. організувати локальну рекламу:
- встановлювати в місцях роздрібного продажу спеціальне торгівельне обладнання Продавця (дисплеї, стелажі, тощо), конструкції презентаційного характеру Продавця (тумби, виставкові стейки, рекламні стенди, підставки під рекламні матеріали та інше);
- розміщувати та розповсюджувати поліграфічну рекламну продукцію Продавця, що пов’язана  з торгівельними марками Продавця (буклети, плакати, постери, стікери, гірлянди, прапорці) у торгівельному (-них) залі (-лах), інших приміщеннях Покупця, відкритих для доступу споживачів-фізичних осіб (кінцевих покупців);
- розміщувати інформацію про Продавця, а також про його Товар на обладнанні Покупця, а також поруч із місцем розрахунку за придбаний товар (касами) у торгівельних точках Покупця;
- організувати у місцях продажу рекламні акції у вигляді дегустацій, безкоштовної роздачі, і т.ін.
9.3.3. викладати та розміщувати всю наявну у місцях роздрібного продажу Покупця продукцію Продавця на торгівельних полицях, обладнані, тощо, - як на власних, так і на наданих Покупцем для таких цілей.
9.3.4. домовлятися з Покупцем про граничну торгівельну надбавку, стежити за ціновою політикою у торговій точці
9.3.5. проводити інструктажі щодо споживчих характеристик товару.
9.3.6. Покупець забезпечує постійну видимість продукції Продавця, а також торгівельного обладнання Продавця.
9.4. У випадку перевірки якості товару третіми особами (торгові інспекції, управління по захисту прав споживачів, санітарно - епідеміологічні служби  та ін.) Покупець зобов’язаний при відборі зразків Товару для проведення експертизи забезпечити відбір кожного виду Товарів в трьох екземплярах, які мають бути належним чином опломбовані (з печаткою та підписом представника контролюючого органу та Покупця на пломбі). Відбір зразків має бути належним чином заактований. Покупець несе відповідальність за збереження відібраних зразків до вирішення спору щодо якості Товару. В протилежному випадку Продавець не несе відповідальності при виявленні товару неналежної якості.
9.5. В разі пред’явлення претензій до Покупця особами, які придбали в нього Товари, стосовно якості таких Товарів, які отримані Покупцем на умовах даного Договору від Продавця, Покупець зобов’язується невідкладно повідомити про таке в письмовій формі Продавця, та в разі необхідності надавати Продавцю на його вимогу повну та достовірну інформацію про хід вирішення конфлікту, а Продавець зобов’язується надавати Покупцю всю необхідну інформацію про Товар та його властивості, яка необхідна Покупцю для вирішення такого конфлікту, а також, в разі розгляду справи в суді Покупець зобов’язаний залучити Продавця до розгляду справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні Відповідача. В разі неповідомлення та/або не залучення до участі у справі Продавця Покупцем, за умови пред’явлення до Покупця претензії третіми особами, стосовно якості товарів, в порядку встановленому даним пунктом Продавець не бере на себе відповідальність за збитки, що виникли у Покупця з даних підстав та залишає за собою право відмовити Покупцю в компенсації таких збитків.
9.6. З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 - VІ  від 01.06.2010 року Покупець добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Продавецм будь-яких персональних даних Покупця, які стали відомі в результаті правових відносин. Обробка включає але не обмежується збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються Постачальником будь-якою особою, пов’язаною з Продавцем відносинами контролю, з метою ведення глобальної бази даних контрагентів. Покупець погоджується, що Продавець не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди Покупця для передачі персональних даних Покупця до будь-якої особи, пов’язаної з Продавцем  відносинами контролю. Покупець зобов’язується при зміні його персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі Продавця уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення його нових особистих даних до бази персональних даних контрагентів.
9.7. Покупець повністю розуміє, що вся надана інформація про Покупця або представників Покупця за дорученням, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника, далі представник, котрий погоджується з тим, що такі дані зберігаються у Продавця для подальшого використання відповідно до низки статей Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між сторонами. Персональні дані Представника Покупця захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних» № 2297 - VІ  від 01.06.2010 року. Права Представника регламентуються ст.8  вище зазначеного Закону. Підпис на цьому документі Покупцем та його Представників означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Покупець та його Представники ознайомлені із змістом ст.8   Закону України «Про захист персональних даних» № 2297 - VІ  від 01.06.2010 року, а також в подальшому ні Покупець, ні його Представники не потребують додаткового повідомлення з боку Продавця про використання таких даних.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір вважається укладеним з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2013 року. В тому разі, якщо жодна із Сторін за 20 днів до закінчення дії Договору не заявить про бажання розірвати даний Договір він вважається переукладеним на невизначений термін.
10.2. В частині виконання грошових зобов’язань Сторін, за даним Договором – Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
10.3. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
10.4. У випадках не передбачених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
10.5. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди, що так чи інакше стосуються предмету та умов даного Договору, втрачають юридичну силу.
10.6. Продавець повідомляє про те, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах.
10.7. Покупець має статус платника ____________________________________________________.
10.8. Сторони зобов’язані надати один одному завірені належним чином копії:
Для юридичних осіб: Виписки з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,  Свідоцтво платника ПДВ або Свідоцтво платника єдиного податку,  Довідка про включення до ЄДРПОУ, документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.
Для фізичних осіб – підприємців: Виписка з  Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Свідоцтво платника ПДВ або Свідоцтво платника єдиного податку,  документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір, копія паспорту (1,2 сторінки та місце прописки).
10.9. В разі доручення іншій особі приймати товар Покупець надає копію 1,2 сторінок та місця реєстрації такої особи.

 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

ПАТ «Укропткульттовари»

25014, м.Кіровоград, вул. Роднікова, 88

Код ЄДРПОУ 01553054

р/р 2600100011717, МФО 323389

КФ «Укрексімбанк» м.Кіровограда

Інд.под.номер 015530511237

Свід. 100281650

Тел./факс : (0522) 56-70-60; 56-12-89

М.П.

ПОКУПЕЦЬ

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

М.П.

Додаток №1

до Договору поставки продукції №____

від «___» _________________2012 року

 

м. Кіровоград

«____» ________ 2012 року

 

Публічне акціонерне товариство «Укропткульттовари», в особі генерального директора Яворського Ігоря Олеговича, що діє на підставі Статуту підприємства (далі – Продавець), з однієї сторони та

 

в особі ________________________, що діє на підставі _________________,

(далі – Покупець), з іншої сторони (разом Сторони), узгодили цей додаток про наступне:

 

1. Покупець має право вносити готівку в касу Продавця через уповноважених представників Продавця.

2. При внесенні Покупцем готівки до каси Продавця через уповноважених представників Продавця обов’язковою умовою є підписання Договору Доручення наступного зразка:

 

3. Договір Доручення заповнюється у 3-х примірниках (один для Продавця, другий для Покупця, третій для уповноваженого представника Продавця – Повіреного. Усі три примірники договорів мають однокову серію та номер.

4. П. 1.1. Договору Доручення заповнюється прописом.

5. Договір Доручення повинен містити підписи, прізвище і ініціали  Повіреного та  Довірителя.

6. Договір Доручення підтверджує факт передачі коштів Довірителем Повіреному. Підпис Повіреного закріплюється печаткою підприємства.

7. Довіритель зобов’язаний вимагати від Повіреного касовий чек, як факт переданих коштів до каси підприємства.

 

Генеральний директор ______________________________/ Яворський І.О./ ___________________

 

 

 

Додаток №2

до Договору поставки продукції №____

від «___» _________________2012 року

м. Кіровоград «____» __________ 2012 р.

 

Публічне акціонерне товариство «Укропткульттовари», в особі генерального директора Яворського Ігоря Олеговича, що діє на підставі Статуту підприємства (далі – Продавець), з однієї сторони та

в особі _________________, що діє на підставі _____________,

(далі – Покупець), з іншої сторони (разом Сторони), узгодили цей додаток про наступне:

 

Відповідно п.13 Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України №99 від 16.05.1996 року «при централізовано-кільцевих перевезеннях цінностей підприємствам їх відпуск постачальниками може здійснюватися без довіреності, якщо одержувач цінностей за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства або інших осіб, які уповноважені підписувати довіреності, повідомив постачальника про зразок печатки (штампу), якою матеріально відповідальна особа, що буде приймати цінності, завіряє на супровідних документах (накладній, акті, ордері тощо) свій підпис про одержання цінностей».

Враховуючи викладене, Покупець _____________________________________________ підтверджує відтиск печатки (штампа) і особисті підписи матеріально-відповідальних осіб, яким доручається отримання товарно-матеріально цінностей у відповідності до супровідних документів (накладні) від ПАТ «Укропткульттовари», що поставляються згідно з договором поставки №____ від «__» _______ 2012 року.